Có 1 kết quả:

tướng số

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khoa xem thân thể diện mạo mà tính sao mà biết được vận mạng một người.