Có 1 kết quả:

tướng thuật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cách xem hình dáng thân thể diện mạo mà đoán biết vận mạng của một người.