Có 1 kết quả:

tỉnh đường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi làm việc hành chánh của một tỉnh.

Một số bài thơ có sử dụng