Có 1 kết quả:

tỉnh giảm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bỏ bớt đi.