Có 1 kết quả:

tỉnh lập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Do một tỉnh làm ra, dựng nên.