Có 1 kết quả:

tỉnh thân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Về thăm cha mẹ. Hoa Tiên : » Sớ từ lại lấy tỉnh thân làm lề «.

Một số bài thơ có sử dụng