Có 1 kết quả:

tỉnh bộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phần nhỏ của một tổ chức lớn, đặt tại mỗi tỉnh.

Một số bài thơ có sử dụng