Có 1 kết quả:

tỉnh trưởng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viên chức đứng đầu tại tỉnh.