Có 1 kết quả:

mi lai nhãn khứ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mắt qua mày lại, đưa mắt tỏ ý cho nhau hiểu.