Có 1 kết quả:

mi ngữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhướng lông mày ra hiệu ( ngầm nói ).