Có 1 kết quả:

khán bất khởi

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Coi thường, khinh thị. ◇Lỗ Tấn 魯迅: “Nhiên nhi tha môn cô tích, lãnh khốc, khán bất khởi nhân” 然而他們孤僻, 冷酷, 看不起人 (Thả giới đình tạp văn mạt biên 且介亭雜文末編, Ngã đích đệ nhất cá sư phụ 我的第一個師父).