Có 1 kết quả:

khán thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trông coi giữ gìn.