Có 1 kết quả:

khán giả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người xem, người đi coi cuộc vui gì.

Một số bài thơ có sử dụng