Có 1 kết quả:

chân nhân

1/1

chân nhân

giản thể

Từ điển phổ thông

người tu đắc đạo