Có 1 kết quả:

chân quân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chủ tể. ◇Tô Thức 蘇軾: “Thiên vi chân quân, địa vi chân tể, Ngũ Nhạc giả, tam công chi tượng dã” 天為真君, 地為真宰, 五嶽者, 三公之象也 (Cáo Ngũ Nhạc văn 告五嶽文).
2. Tiếng đạo gia tôn xưng đối với bậc thần tiên. ◎Như: “Thuần Dương chân quân” 純陽真君.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng tôn xưng bậc thần tiên.

Một số bài thơ có sử dụng