Có 1 kết quả:

chân đích

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đúng thật, xác thật.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đúng thật, không giả, không lầm lộn.