Có 1 kết quả:

oan tỉnh

1/1

oan tỉnh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giếng khô, giếng cạn

Một số bài thơ có sử dụng