Có 1 kết quả:

huyễn hoặc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lừa gạt người khác — Ta còn hiểu là không sát sự thật, khó hiểu.