Có 1 kết quả:

quyến niệm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhớ tới, nghĩ tới.