Có 1 kết quả:

quyến cố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tưởng nhớ tới. Bài văn tế nha phiến có câu: » Nghĩa giao tất dễ quên tình quyến cố «.

Một số bài thơ có sử dụng