Có 1 kết quả:

nhãn chuyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con mắt lờ đờ.