Có 1 kết quả:

nhãn cầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tròng mắt.