Có 1 kết quả:

chúng dân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mọi người trong nước. ◇Mạnh Tử 孟子: “Quảng thổ chúng dân, quân tử dục chi, sở lạc bất tồn yên” 廣土眾民, 君子欲之, 所樂不存焉 (Tận tâm thượng 盡心上) Đất rộng người đông, đó là điều người quân tử ham muốn, nhưng chưa phải là niềm vui của người quân tử.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mọi người trong nước. Cũng nói Dân chúng.