Có 1 kết quả:

chúng luận

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lời bàn bạc của dân chúng. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Vĩnh Lạc thái hậu bạo băng, chúng luận hoặc yên” 永樂太后暴崩, 眾論惑焉 (Đệ tứ hồi).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời bàn tán của mọi người.