Có 1 kết quả:

đốc học

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị quan coi sóc việc học hành tại một địa phương thời trước. Thơ Trần Tế Xương có câu: » Ông về Đốc học đã bao lâu, cờ bạc rong chơi rặt một màu «.

Một số bài thơ có sử dụng