Có 1 kết quả:

đốc công

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem xét thợ thuyền làm việc. Người cai thợ.