Có 1 kết quả:

đốc phủ xứ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một chức quan ở Nam phần thời Pháp thuộc, tương đương với Tri phủ.