Có 1 kết quả:

đốc bưu

1/1

đốc bưu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

quan đốc bưu (chuyên xét tội các quan)