Có 1 kết quả:

cao hoàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hòn dái ( testic ).