Có 1 kết quả:

duệ triết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cực thông minh, hiểu rõ mọi vấn đề sâu xa.