Có 1 kết quả:

hạt thuyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Câu nói mù quáng, thiếu suy nghĩ.