Có 1 kết quả:

cổ ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ăn nói trái lẽ. Cũng nói là Cổ thuyết 說.