Có 1 kết quả:

mông lung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lờ mờ không rõ.

Một số bài thơ có sử dụng