Có 1 kết quả:

căng kiêu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khoe khoang, khinh thường kẻ khác. Ta cũng nói là Kiêu căng.