Có 1 kết quả:

thỉ ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói thẳng — Lời thề.