Có 1 kết quả:

tri hữu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Tri giao 知交.