Có 1 kết quả:

tri châu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị quan đứng đầu một châu.