Có 1 kết quả:

tri phủ

1/1

tri phủ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chức quan tri phủ

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị quan đứng đầu một phủ.