Có 1 kết quả:

tri ân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Biết ơn. Đoạn trường tân thanh : » Lọ là thâm tạ mới là tri ân «.

Một số bài thơ có sử dụng