Có 1 kết quả:

tri huyện

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chức quan cai quản một huyện.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị quan đứng đầu một huyện.

Một số bài thơ có sử dụng