Có 1 kết quả:

tri giác

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Biết được — Hiểu biết về bên ngoài.

Một số bài thơ có sử dụng