Có 1 kết quả:

tri thức

1/1

tri thức

giản thể

Từ điển phổ thông

tri thức, kiến thức