Có 1 kết quả:

tri ngộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Biết rõ nhau và đối xử thật tốt.