Có 1 kết quả:

tri quá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Biết rõ điều lầm lỗi của mình. Đoạn trường tân thanh : » Đã lòng tri quá thời nên «.

Một số bài thơ có sử dụng