Có 1 kết quả:

đoản đao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây dao ngắn, không có cán dài, chỉ có chuôi.