Có 1 kết quả:

đoản mệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cuộc đời ngắn, chỉ sự chết sớm.

Một số bài thơ có sử dụng