Có 1 kết quả:

đoản chí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái chí khí ngắn, ý nói không có chí lớn.