Có 1 kết quả:

đoản chí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ tiết Đông chí.