Có 1 kết quả:

đoản xứ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ yếu kém, vụng về.