Có 1 kết quả:

đoản kiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thấy ngắn, chỉ sự hiểu biết ít ỏi.